2.6.3معماری Hourglass
نمونه Hourglass در حال حاضر درپوشش شبکه های قوی که شبیه به Scribe 10 است،منتشر شده است. اخذ کلیدهای شناسایی از طریق خدمات کشف Hourglass، انجام می شود که اجازه می دهد به کشف و ثبت داده های حسگرمنتشر شده، می دهد. مشترکین ازرابط پرس و جو برای کشف حسگرهای مورد علاقه ی خود استفاده می کنند، برای مثال، یک محقق محیط زیست ممکن است اطلاعات مربوط به درجه حرارت شبکه های حسگر را در تمام مناطق جغرافیایی بخواهد. در طراحی اولیه ، خدمات کشف و تشخیص نقشه ای را از شبکه حسگر که به شرح داده ها پرداخته است در یک فرمت مشترک مانند WSDL را فراهم می کند به آدرس چندپخشی درخواست کننده می فرستد.

خدمات شبکه از قبیل فیلتر کردن ، فشرده سازی، تجمع، اجرا و ذخیره سازی بر روی DCN
است. این خدمات بر روی تقاضاهای به اشتراک گذاشته شده،نمونه سازی شدند.واسطه منابع محاسباتی مدیریت ومنابع شبکه در هسته DCN،قرار دادن بهینه ی اجزای سرویس را تعیین می کند.
به عنوان مثال ، برای بهینه سازی پهنای باند شبکه، خدمات فیلتر می تواند گره ی اصلی در نزدیکی نقطه پایانی را نمونه سازی کند. فیلتر ها، مجموعه ها و مکانیسم های فشرده سازی برای پیاده سازی است، و ما معتقدیم که ترکیبی از این اپراتورها نیازهای برنامه را برآورده می سازد. هر گره DCN با دیسک های محلی می تواند رویدادهایی را برای دوره های زمانی کوتاه ذخیره کند.از سوی دیگر، آرشیو دائم رویدادها نیاز به منابع ذخیره سازی قابل توجهی دارد.

مشترکین تحمل خود را بر زمان نهفتگی و از دست دادن هر رویداد در حال جریان بیان می کنند، شبکه نیزمنابع لازم  شبکه را برای پاسخگویی به این نیاز اختصاص می دهد. از آنجا که ما پیش بینی می کنیم  DCN در حال اجرا  QoS را پشتیبانی نمی کند،الزامات QoS باید توسط هر گره DCN در طول مسیرتحویل رویداد بررسی شود.ما فرض کنیم که رخ دادن رویداداز طریق DCN مقدار متوسطی از
پهنای باند (بیش از ده ها کیلوبیت بر ثانیه بر جریان) را مصرف می کند و تعدادی از رویدادها به طور همزمان از طریق هسته اتفاق می افتند.

ما در حال بررسی استفاده ازاستانداردهای خدمات وب از قبیل OGSA ، به عنوان رابط برنامه زیرساخت های Hourglass هستیم. داده های شبکه حسگرمی توانند با استفاده از WSDL شرح داده شوند.تحویل جریان بین هسته DCN وAEPs می تواند از SOAP استفاده کند. ما همچنین قصد ارزیابی استفاده از  WSDL، SOAP ، و پروتکل های مربوط به آن را برای هماهنگی در هسته DCN داریم.