اجرای یک مدل پیش ساخته:

این یک مدل ساده شده از یک سیستم متمرکز صوتی است که در آن از  میدانی از گره های حسگر استفاده می کند که یک صدا را شناسایی و بوسیله پیام رادیویی به مرکز گزارش می کند تا موقعیت صدا را مثلث بندی کند.شکل3 نشان می دهد که مدل شامل Wireless Director ,که به عنوان یک مدل بی سیم تعریف می کند, دو مدل کانال(یک مدل کانال رادیویی و یک مدل کانال صوتی) یک تعدادی یادداشت(متون شرح دهنده مدل) و اکتور هایی در مدل است.هر یک از این مؤلفه ها یک نقش در مدل ایفا می کند. هدایت کننده در اجرای مدل پا به میان می گذارد.مدل های کانال  با ارتباط میان  اکتور ها سروکار دارد.اکتور ها سیگنال هایی  از طریق کانال می فرستند و دریافت می کنند.

 

مدل قابل اجراست.روی مثلث قرمز رنگ در نوار ابزار کلیک کنید ,در نتیجه اکتور منبع صوت (که با دوایر متحد المرکز شفاف نمایش داده شده است)در یک الگوی دایره ای  شروع به حرکت می کند که بوسیله یک فلش آبی رنگ در شکل 4 نمایش داده شده است. اکتور منبع صوت رویداد هایی از طریق مدل کانال صوتی منتشر می کند.این رویدادها با یک تاخیر زمانی که بستگی به فاصله میان گره های دایره ای آبی رنگ دارد, منتشر می شود.موقعی که این گره ها صدا را شناسایی می کنند,آنها یک سیگنال رادیویی از طریق مدل کانال رادیویی پخش می کنند و آیکون های آنها به رنگ قرمز تغییر می کند تا به طور ویژوالی نشان دهد که آنها این کار را انجام داده اند. سیگنال های رادیویی شامل یک مهر زمانی رویداد صوتی شناسایی شده است.اکتور مثلثی در مرکز (که با یک آیکون سبز رنگ نشان داده است)این سیگنال رادیویی را دریافت می کند(اگر آن در برد فرستنده باشد),و مهر های زمانی را  برای تخمین موقعیت منبع صوت استفاده می کند. آن سپس موقعیت را ترسیم می کند, .