1.5.4عنصر ذخیره سازی گرید

برای ذخیره سازی ،عنصر ذخیره سازی که شامل راه حل های سخت افزاری و نرم افزاری است،لازم می باشد. بعضی از این راه حل ها به کاربر اجازه می دهند که باتوجه به اینکه در شبکه است ولی مخفی بماند و فایل ها را بتواند به صورت امن در شبکه ذخیره کند. .
EDG  و EGEE پروژه هایی هستند که زیرساخت های شبکه عمومی را که عبارتند از : مراقبت های بهداشتی و زیست شناسی ارائه می کنند.

عنصر ذخیره سازی یکی از منابع اساسی ذخیره سازی است،که در شبکه داده ها رابط های یکنواخت را با بعضی از ویژگی آنها ذخیره می کند.

استفاده از زیرساخت های شبکه داده ها به علت این که شبکه های حسگر اطلاعاتی که مربوط به نظارت پزشکی بیمار ازجمله : شدت ضربان قلب، درجه حرارت و میزان فشار خون است را تولید می کند لازم و ضروری است.

 6.4متدولوژی SEGEDMA

یک شبکه حسگر شامل شبکه حسگر بی سیم و یک شبکه معمولی که منابعی مانند: رایانه ها ، سرورها ، و دیسک هایی برایپردازش و ذخیره سازی داده های حسگر دارد. منابع در شبکه حسگر بین چندین سازمان مجازی و یا منابع خاص که ممکن است متعلق به بیش از یکی سازمانهای مجازی باشند به اشتراک گذاشته شده اند . کاربران از سازمانهای مجازی مختلف استفاده می کنند.
در شکل 19 معماری شبکه حسگر و اجزای آن نشان داده شده است.

از پروکسی شبکه حسگر بی سیم به دلیل آنکه به عنوان یک رابط بین شبکه های حسگر بی سیم و شبکه گرید عمل می کند،استفاده می شود.

یکی از خدمات گرید ارائه توابعی است که می توانند توسط هر برنامه حسگر شبکه قابل دسترس شوند و ترجمه داده های حسگر را از فرمت های بومی خود را به فرمتOGSA مناسب ترجمه می کنند.  همچنین، پروکسی مختصات شبکه اتصال بین شبکه گیرنده بی سیم و شبکه گرید را با واسطی بین پروتکل های شبکه های حسگرو پروتکل های اینترنت با استفاده از روش هایی مانند:بافر، ذخیره و مدیریت لینک فراهم می کند. در نتیجه، پراکسی می تواند قطع شدن های غیرمنتظره ی شبکه ها یا دوره های طولانی قطع شدن را کاهش دهد. در این حالت، بهبود مقیاس پذیری شبکه های حسگر آشکار تر است به دلیل اینکه می توان شبکه های حسگر بی سیم را با شبکه های موجود با اضافه کردن سیستم های پراکسی ادغام کرد. در نهایت، مجموعه ای ازخدمات وجود دارند که با استفاده از پراکسی ارائه می شوند ،خدماتی از قبیل در دسترس بودن ، برنامه ریزی، امنیت و کیفیت خدمات برای داده های شبکه های حسگر بی سیم.

شکل 20 یکی از ویژگی های پیشنهادی SEGEDMA را نشان می دهد که بر اساس رویکرد معماری لایه بندی شده است و در آن لایه ها نشان دهنده ی اجزای نرم افزار ها هستند که اساس شبکه های حسگر هستند،و هر یک از آنها خدماتی از طریق رابط های برنامه نویسی کاربردی  برای برنامه یا لایه های دیگر تعریف می کند.

رابط لایه شبکه از میان افزارهای استاندارد شبکه که ارتباط منابع مختلف را در بیش از یک شبکه گرید فراهم می کنند،پشتیبانی می کند.با توجه به ویژگی کاربر، لایه دسترسی رابط پورتال شبکه یا رابط ابزار مدیریت گردش کاررا فراهم می کند که هر دوی آنها کاربران را به ارائه برنامه های کاربردی برای اجرادر شبکه های حسگر قادر می سازد. این برنامه شامل وظایف حسگرمی باشد که در شبکه حسگر بی سیم اجرا می شود. این فرایند مدت زمانی طول می کشد زیرا برنامه باید داده های حسگر را جمع آوری کند سپس وظایف محاسباتی لازم را روی داده ها ی حسگر انجام دهد.برنامه ی زمان بندی شبکه ، مانند چهارچوب زمان بندی اشتراکی در اجرای ما مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا استفاده از این زمان بندی برای رسیدن به منابع موردنیاز اهمیت دارد. زمانبند شبکه حسگر بی سیم زمانبندی منابع محلی برای شبکه های حسگر و پیاده سازی الگوریتم های برنامه ریزی سطح پایین را برای مدیریت شبکه حسگر را انجام می دهد. علاوه بر این ،این زمانبند، زمان بندی درخواست کاربران را از حسگر را کنترل می کند.هم چنین پارامترهای کاری حسگرکه شامل: منابع حسگر مورد نیاز،زمان شروع مورد نظر، طول مدت واولویت است را کنترل می کند.این زمان بند هم چنین منابع موردنیاز در دسترس هستند یا خیر،یا اینکه آیا این منابع برای این درخواست مناسب هستند یا نه. کار ​​مشترک پروکسی و لایه مدیریت شبکه حسگر بی سیم خدمات مهمی برای شبکه حسگر مدیریت داده ها از جمله: خدمات اطلاعاتی، اتصال به شبکه، امنیت و در دسترس بودن را فراهم می کند . دسترسی و مدیریت منابع محاسباتی و ذخیره سازی برای اجرای وظایف کاری شبکه توسط رابط پورتال برنامه ها از لایه مدیریت منابع ارائه می شوند و سپس منابع زمانبند ،برنامه ریزی وظایف کاری شبکه را بر اساس درخواست های داده شده انجام می دهند.

[1]OGC 7.4، مبتنی بر رویکرد

محاسبات گرید به سرعت درحال توسعه خدمات وب مبتنی بر فن آوری است،که از این فن آوری در محاسبات گرید استفاده می شود. روش SOA[2]یکی از عناصر اساسی اجرای سیستم است زیرا باعث میشود خدمات، داده ها،منابع محاسباتی در شبکه توسط کاربران مختلف قابل دسترسی باشند و به اشتراک گذاشته شوند. از سوی دیگر، شبکه های حسگر بی سیم شامل حسگرهایی هستند که اطلاعاتی در مورد وضعیت سلامتی  بیماران در زمان واقعی را جمع آوری می کنند. تا به حال، حسگرهای بی سیم با مشخصات فردی مدیریت می شدند نه از طریق استاندارد صریح و روشن از ابرداده .در نتیجه جمع آوری و ارتباطات حسگرهای متفاوت محدود شده بودند. به منظور حل این مشکل Geospatial صورت کنسرسیوم  مفهوم وب Enablement سنسور را معرفی کرده است  که در واقع مجموعه ای از مشخصات از جمله :   [3]SensorML، O&M[4]، SOS[5]، SCS[6]، SRS[7]، SPS[8]و WNS[9]است که از طریق وب سایت حسگرپیاده سازی می شوند.

SensorML 1.7.4

زبان نشانه گذاری توسعه پذیر XML است که به منظور غلبه برمشکل مطابقت دادن داده های حسگر با اطلاعات جغرافیایی هنگام ترکیب حسگرهای مختلف استفاده می شود. SensorML  یک عنصر مهم برای شبکه های هوشمند است.  در پروژه SEGEDMA ما از مدل SensorML و شمای XML برای تعریف ویژگی های حسگر با استفاده از XML که مبتنی بر زبان است،استفاده می کنیم که می تواند ویژگی های پویای حسگر را توصیف کند. ما ساختار اطلاعاتی طراحی کردیم که حاوی تمام اطلاعات مربوط به حسگرها ومقادیر مشاهده شده توسط آنها است. در طول طراحی این ساختار، ما بخش هایی با پارامترهای زیر داریم:
مرحله 1: ما اطلاعاتی را که باید منتشر شوند را انتخاب می کنیم.

مرحله 2: ما به تجزیه و تحلیلی می پردازیم که اطلاعات چگونه باید در مدل داده به نمایش گذاشته شوند.

مرحله 3: ما یک رابط استاندارد طراحی می کنیم که حسگرها بتوانند داده های خود را منتشر کنند.

مرحله4: ما مشخص می کنیم که ارتباطات چگونه می توانند انجام شوند.

با توجه به استاندارد SensorML ما مدلی تعریف می کنیم که SensoGedma نامیده می شود وحاوی اطلاعات زیر است :

1.حسگر ID:شامل ID منحصر به فرد حسگر است.

2.حسگر نام میزبان:این حسگر نام میزبان حسگر یا نام میزبان منبعی که نصب شده است را توصیف می کند.

3.حسگر محل قرارگرفتن:این حسگر حاوی مختصات جغرافیایی محل قرارگرفتن حسگر است.

4.حسگر وضعیت:وضعت حسگرازجمله:آماده بودن،مشغول بودن و نصب بودن یا نبودن حسگر را توصیف می کند.

5.حسگر مشخص کننده ی نوع حسگر:این حسگر،نوع حسگر و نوع اطلاعات عرضه شده توسط حسگر را مشخص می کند.

وجود  SensorML در شبکه حسگر باعث شده است که ما بتوانیم ابرداده ها را به راحتی مدیریت و ذخیره کنیم.

SensorML 2.7.4تشکیل شده است از:

1.اطلاعات حسگر درمورد کشف داده ها.

2.پردازش و تجزیه و تحلیل سنجش حسگر.

3.پشتیبانی از محدوده ی جغرافیایی  داده های مورد سنجش قرارگرفته.

4.خصوصیات در مورد عملکردها.

5.خصوصیات و مفروضات در مورد شبکه حسگر.

O&M 3.7.4

یک چهارچوب و مدل مفهومی ای را توصیف می کند که کار رمزگذاری را انجام می دهد.

استاندارد های دیگری که برای دسترسی به داده های حسگرها مورد استفاده قرار می گیرند، SOS و خدمات برنامه ریزی حسگر نام دارند.

SCS 4.7.4

SCSیکی سرویس دهنده های اصلی است که نوع سرویس آن به نوع لایه ای که در آن قرار دارد بستگی دارد.این سرویس دهنده داده های خام را جمع آوری می کند و سپس آنها را از طریق XML ترجمه می کند و از طریق O&M آنها را برای سرویس های دیگر که بتوانند آنها را پردازش کنند و به نمایش بگذارند رمزگذاری می کند.

شکل 22 معماری SCS را نشان می دهد که با تعریف رابط کاربر مطابقت دارد و توسط OGC SCS توصیف شده است و به عنوان یک وب سرویس طراحی شده است که از طریق پروکسی که به صورت یک حسگر واقعی یا یک پایگاه داده ی از راه دوراست، کار می کند.

درخواست پرس و جوی داده از طریق SOAP به SCS به منظورمشاهده ی داده های کدگذاری شده مطابق با مشخصات O & M فرستاده می شود. همانطور که اشاره شد، پروکسی به عنوان یک عامل کار با کانکتور های مختلف که  به منابعی که اطلاعات را نگهداری می کنند و داده های خام را مطابق با مشخصات O & M رمزگذاری می کنند متصل می شود. انواع مختلف اتصال دهنده به گونه ای مناسب در داخل بعضی از منابع از جمله شبکه های حسگر در حال اجرا در بالای سیستم عامل  Tiny OS (این سیستم عامل یک سیستم عامل رویدادگرا است و از یک هسته ی چندریسمانی بسیار کارآمد تشکیل شده است. هم چنین این سیستم عامل یک ساختار برنامه ریزی دو سطحی دارد که اجازه می دهد تا مقدار پردازش محدودی روی رویدادهای سخت افزاری به صورت ایجاد وقفه در هنگام انجام وظایف طولانی صورت پذیرد.در طراحی این نوع سیستم عامل انرژی مهم ترین منبع موجود در نظر گرفته می شود. و به نظر می رسد که یکی از راه حل های بهینه برای استفاده از منابع پردازنده استفاده از روش رویداد گرا می باشد.مجموعه عملکردهایی که به یک رویداد نسبت داده شده اند به سرعت اجرا می شوند و در حین اجرای آنها هیچ توقفی اجازه نخواهد داده شد)نصب شده اند.پروکسی وقتی پیام هایی را از کاربر دریافت می کند تعیین می کند چه نوع اتصال دهنده ای برای آنها مناسب است.

8.4معماری نرم افزار پروکسی

در این بخش ما در مورد اجزای پروکسی و خدمات مهم آن برای شبکه های حسگر که در شکل 23 نشان داده شده است،بحث می کنیم.

ابتدا جز مدیریت داده ها که فرمت داده های حسگر را به فرمت XML یا فرمت های موردنظر کاربر تبدیل می کند.این جز هم چنین هم جوشی داده ها وبهینه سازی های دیگر را برای بهبود کیفیت اطلاعات جمع آوری شده از حسگرهای دیگر انجام می دهد،هم چنین این جز از روش هایی مانند استفاده از گرید FTP برای انقال داده های حسگر برای درخواست کاربر پشتیبانی می کند.

دوم جزء خدمات اطلاعات که کشف و نظارت بر منابع حسگر را کنترل می کند.این جزء منابع در دسترس حسگر را مانند خدمات گرید را از طریق مکانیسم هایی مانند خدمات نمایه سازی OGSA ارادیه می کند.هم چنین کاربر می تواند در دسترس بودن و حالت منابع حسگر را از طریق مکانیسم هایی مانند خدمات کشف و نظارت OGSA مطلع شودو تمام اطلاعات مربوط به منابع حسگر به طور مستقیم به شبکه حسگر بی سیم مربوط می شود.

سوم جزء اتصال به شبکه های حسگر بی سیم که این جزء خدماتی برای ارتباط بین پروتکل های شبکه حسگر با پروتکل های شبکه گرید فراهم می کند.

چهارم جزء اختیار مدیریت که این جزء اثر استفاده شدن گره های حسگر در شبکه را نگه می دارد.این جزء همراه با شبکه های حسگر بی سیم اقداماتی برای نگهداری گره های حسگر انجام می دهد.این مؤلفه فن آوری های امنیتی OGSA سازگار با گرید را پیاده سازی می کند. به عنوان مثال،این مؤلفه  می تواند از فن آوری هایی از قبیل خدمات امنیتی عمومی برای انجام احراز هویت بین پروکسی و گره های حسگر استفاده نماید.

پنجم جزء دسترسی که این جزء خدماتی را برای در دسترس بودن شبکه های حسگر بی سیم در اختیار قرار می دهد.

آخرین جزء،جزء کیفیت خدمات می باشد که کیفیت خدمات شبکه های حسگر بی سیم را تامین می کند.

در رابطه با شبکه های حسگر بی سیم مولفه ی کیفیت خدمات منابع را براساس QOS در شبکه حسگر بی سیم اختصاص می دهد.

 

9.4 پایگاه داده توزیع شده در HIS[10]

در این بخش تجزیه و تحلیل استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات  بر روی طیف وسیعی از
فعالیت های بخش سلامت تعریف واژه   E-healthمی پردازیم. همچنین چگونگی دسترسی ساده به خدمات مراقبت های بهداشتی با توجه به  کیفیت بالا و اثربخشی آنها می پردازیم.

پرونده الکترونیکی سلامت  نشان دهنده اطلاعات الکترونیکی که مربوط به وضعیت سلامت، طول عمر و مراقبت های بهداشتی بیمار است را نگهداری می کند.

با این وجود HL7 تعدادی از استانداردهای قابل انعطاف، رهنمود و روش هایی برای سیستم های مختلف بهداشت و درمان ایجاد قابلیت همکاری بین آنها مشخص کرده است. این مکانیزم توانایی بسیار عالی ای برای انجام کارهای مشترک بین بیمارستان های مختلف فراهم می کند . امروزه منابع داده های پزشکی می تواند به عنوان پیام HL7 ارائه شوند. در نتیجه، پرونده بیماران که شامل اطلاعاتی در مورد سلامت و وضعیت بیماری فرد است و می تواند توسط ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی متعدد در سراسردنیا  تنظیماتی در آن ایجاد شود باید به گونه ای ذخیره شود که هرزمان که لازم بود در دسترس سازمان های بهداشت و درمان قرار گیرد. پیاده سازی سیستم اطلاعاتی مراقبت های بهداشتی ما بر اساس استاندارد HL7 است. استاندارد HL7چند ویژگی برای تبادل، مدیریت ، جستجو ،به اشتراک گذاری ، بازیابی و یکپارچه سازی اطلاعات سلامت الکترونیکی مربوط به بیمار وسازمانهای خدمات بهداشتی را فراهم می کند. پیاده سازی این سیستم متکی بر توزیع پایگاه داده ها در سراسر بیمارستان های به هم پیوسته از طریق رابط پایگاه داده ها و با هدف حمایت از کارکنان پزشکی برای بازیابی اطلاعات پزشکی است.

همانطور که در شکل 24 نشان داده شده است ، دو عملیات مختلف توسعه یافته اند.اولین آنها مربوط به معماری یکپارچه داده ها از سیستم های منابع چندگانه است و دومی یک رابط پایگاه داده باپیام هایی با قابلیت توانایی ترجمه کد از سیستم منبع کد به طور خودکار را فراهم می کند.

بنابراین ،استاندارد HL7  اساس معماری SEGEDMAکه قابلیت همکاری بین سیستم های اطلاعاتی بیمارستان های مختلف را تضمین می کند. معماری ای ارائه شده است که سیستم های اطلاعاتی که متعلق به بیمارستان های مختلف است و در مقیاس بزرگ هستند را به یکدیگر متصل می کند.

سیستم ما شامل اجزای زیر است :

  1. PA[11]، اجازه می دهد که یک بیمار سوالات خود را برای شناسایی خدمات مورد نیاز ارسال کند.
  2. HCSPA [12], که از HCSPM[13] به منظور حفظ بانک اطلاعاتی مراقبت های بهداشتی و به روز شدن خدمات مربوطه پشتیبانی می کند.
  3. 3. عامل هماهنگ ، که همکاری بین PAs و HCSPMsبه منظور شناسایی آن دسته از خدماتی که بیمار درخواست کرده است.
    پایگاه داده توزیع شده ارائه دهنده خدمات بهداشت و درمان که با HCSPM ارتباط دارد و مدیریت اطلاعات مربوط به خدمات ارائه شده از طریق آن می باشد.
    5. پایگاه داده ی توزیع شده ی مشخصات بیماران ، که ذخیره سازی
    مشخصات بیمار را انجام می دهد.

شکل 25 نشان می دهد که روش HL7 بر اساس سیستم های مراقبت های بهداشتی است،هنگامی که یک دکتر یا یک بیمار اززیرساخت های ارایه شده استفاده می کنند.

هنگامی که یک بیمار سوالات خود را ارائه می کند،سیستم آن را تنها به گروه مناسب بهداشت و درمان از طریق پنج اجزای ذکر شده ارسال می کند. در کناراین طراحی چند عامل بیمار محور، یک بیمار هیچ گونه ارتباطی با واسطه ها ​​به منظورتوصیه های او و یا نظارت بر وضعیت سلامت او ندارد.

به منظور حصول اطمینان از امنیت داده های ارائه شده در سیستم از دسترسی کاربران غیر مجاز، هر بیمارستان نرم افزارهایی خاص روی هر یک ازگره های گرید بیمارستان نصب کرده است. بنابراین ، کاربران شبکه های مختلف از جمله پزشکان ، پرستاران،بیماران و کاربران مختلف مجاز از اینترنت و یا بیمارستان ها در داخل شبکه، مجوزهایی برای دسترسی به داده ها دارند.

10.4 اجرای آزمایش

پیاده سازی لایه ی شبکه ی پیشنهادی ما از 4.2GT[14] که برروی پروکسی شبکه ی حسگر بی سیم نصب شده است،استفاده می کند.اجرای زمان بندی گرید از CFS برای ردیابی مسیر حسگر هم چنین برای انجام کارهای محاسباتی از آن استفاده می کند.

6.2 SGE[15]نقش مهمی دراجرای زمانبندی شبکه حسگر بی سیم دارد و همچنین به عنوان زمانبندی منابع برای انجام کارهای محاسباتی از آن استفاده می شود. برای زمانبندی  شبکه حسگر بی سیم، ما صف SGAرا برای کارهای حسگر راه اندازی می کنیم.

یکی دیگر از اجزای مهم آزمایش ما لایه مدیریت شبکه حسگر بی سیم است که بر پایه ی MoteLab است،و ما برای استفاده مجدد برخی از اجزای نرم افزار های MoteLab مانند:
بخش مدیریت پایگاه داده و ثبت کردن درخواست های کاربر است. زمانبند شبکه حسگر بی سیم ما
عملکرد اجزا را کنترل می کند. ما هم چنین  ویژگی های مانند نظارت بر وضعیت اجزا را برای این لایه اجرا می کنیم. در MoteLab، تمام اجزابه طور دائمی به شبکه متصل شده اند وبرنامه ریزی از طریق رابط MIB600 انجام می شود. برای آزمایش ما،پنج اجزای ایستگاه پایه به شبکه از طریق  MIB600 متصل شده اند و مابقی اجزا بی سیمی و به صورت خودکار با استفاده از XnP برنامه ریزی شده اند.پلت فرم آزمایش روی محیط TOSSIM[16] برای اعتبار سنجی خدمات ساخته شده بود.آزمایش بر روی SCS متمرکز شده است، چرا که راهی برای دیگرخدمات به شبکه حسگرخواهد بود.

نظارت بر درجه حرارت با استفاده از nesC به منظورپخش دمای حس شده و فرستادن آن به شبکه حسگردر فواصل منظم برنامه ریزی شده است.نرم افزار بر روی جزء CROSSBOW نصب شده است وعملکرد آنها تحت تایید شبیه ساز TOSSIM می باشد.

هنگامی که برنامه با موفقیت بر روی اجزا از طریق برنامه نویسی هیئت مدیره نصب شد، شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از دو گره و یک ایستگاه پایه اتصال به ماشین میزبان از طریق یک کابل سریال راه اندازی می شود. به منظور اطمینان از مقیاس پذیری ، شماره های مختلف کاربران در حال اجرا در یک زمان که منحصرا از SCS استفاده می کنند را شبیه سازی می کنیم. عملکرد ها در هر ثانیه هم برای فرستادن خودکارو هم برای پرس و جو های اولیه برای برنامه های در حال اجرا در بالای TinyOS اندازه گیری می شوند و آنها در شکل است 26 و 27 نشان داده شده اند.

شکل 26 نتیجه ی ارسال خودکار را نشان می دهد ،​​زمانی که تعدادی از کاربران درخواست هایی برای مشاهده همزمان،دارند.

شکل 27 نیز نتایجی را نشان می دهد ،زمانی که کاربران سیستم،درخواست های پزشکی خود را ارایه می کنند. با توجه به شکل، مشخص می شود که که زمان واکنش افزایش در نزدیکی زمانی که تعداد کاربران بالا می رود،افزایش می یابد. دلیل این که رویکرد مبتنی بر پرس و جو عملکردی پایین دارد به دلیل مکانیزم اجرای TinyDB[17] است.

11.4جزء مدیریت داده ها
استقرارجزء مدیریت داده های توسعه یافته به شبکه حسگرهای موجود به عنوان سرویس شبکه
روند موفقیت آمیزی بود.همچنین، شکل 28 خدماتی که توسط جزء مدیریت داده ها ارائه می شود مانند: GUI[18] مشتری به منظور انجام تست اعتبار سنجی را به تصویر می کشد. برای پرس و جو و بازیابی خدمات مشتری به طورموفقیت آمیز کارهای حسگر در گذشته واطلاعات مربوطه را از شبکه های حسگررا به نمایش گذاشته است . برای آزمایش این جریان از این سرویس، نرم افزارمشتری با موفقیت به جمع آوری داده های مربوط به حسگر را در زمان واقعی می پردازد. برای تست سرویس رویداد هشدارنیز مشتری نرم افزاریک رویداد هشدار برای حسگرارسال می کند وحسگر با موفقیت از طریق رویداد دریافت هنگامی که درجه حرارت که بالاتر از حد آستانه خاص رسیده است،آگاه می شود. با استفاده از کاربردهای نرم افزارمشتری ، ما نیز با موفقیت به تبدیل فرمت داده های حسگر را با استفاده از سرویس تبدیل فرمت داده ها و تبدیل واحدهای داده های حسگر با استفاده ازخدمات تبدیل واحد داده ها می پردازیم.

[1] Open Geospatial Consortium

[2] Service-Oriented Architecture

[3] Sensor Model Language

[4] Observation & Measurement

[5] Sensor Observation Service

[6] Sensor Collection Service

[7] Sensor Registry Service

[8] Sensor Planning Service

[9]Web Notification Service

[10] Health Interface System

[11] Patient Agent

[12] Healthcare Service Provider Agent

[13]Healthcare Service Provider Manager

[14] Globus Toolkit

[15] Sun Grid Engine

[16]Accurate and Scalable simulation of entire Tiny OS applications

 

[17] Tiny Data Base

[18] Graphical User Interface